Ranks & Kits

You will receive your perk on ALL Helix servers!

Legend Rank!

29.99 USD

Titan Rank!

19.99 USD

Elite Rank!

10.99 USD

VIP Rank!

6.99 USD

Kit Fun [Pack]!

9.99 USD

Kit Electric!

5.99 USD

Kit Key Cards!

5.99 USD

Kit Teas!

9.99 USD

Kit Components!

9.99 USD

All Kits Bundle!

59.99 USD

Kit Mercenary!

19.99 USD

Kit Fighter!

10.99 USD

Kit Build Plus!

9.99 USD
Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok